Vendimi i Komisionit te Apelit te FSHF date 02.12.2016

VENDIM

I mbajtur sot ne daten 2 Dhjetor 2016 ora 17.00 ne mbledhjen e Komisionit te Apelit te FSHF-se per shqyrtimin e kerkesave ankimore drejtuar Komisionit te Apelit nga ankuesi KF “Partizani”, kunder vendimit te Komisionit te Disiplines se FSHF-se, Nr.29, date 03.11.2016, pika 1 ;
Komisioni i Apelit pasi u njoh me apelimin e paraqitur nga KF “Partizani” si dhe dokumentacionin e paraqitur nga SekretariatiTeknik :

VENDOSI:

1.Lenien ne fuqi te pikes 1 te vendimit te Komisionit te Disiplines,Nr.29, date 03.11.2016.

Komisioni i Apelit

Anetar                              Kryetar                                     Anetar
Julian Haxhiu                 Envi Hicka                               Arjan Salati

Anetar                               Anetar
Bledar Abdullai                Altin Shkurti