Vendimi i Komisionit te Apelit te FSHF date 01.06.2016

VENDIM

I mbajtur sot ne daten 1 Qershor 2016 ora 17.00 ne mbledhjen e Komisionit te Apelit te FSHF-se per shqyrtimin e kerkesave ankimore drejtuar Komisionit te Apelit nga ankuesi KF “Tirana”, kunder vendimit te Komisionit te Disiplines se FSHF-se te dates 11.05.2016, pika 1

Komisioni i Apelit pasi u njoh me apelimet e paraqitur nga KF “Tirana” si dhe dokumentacionin e paraqitur nga Sekretariati Teknik :

VENDOSI:

1. Ndryshim e pikes 1 te vendimit te Komisionit te Disiplines, date 06.05.2016 si me poshte:

KF “Tirana”, per sjelljen gabuar te spektatoreve duke hedhur mjete ndezese brenda rrethimit te fushes se lojes, bazuar ne nenin 66/3.a te KDS, denohet 2 (dy) ndeshje pa spektator ne ndeshjet pritese.

Komisioni i Apelit

Anetar                           Kryetar                              Anetar

Julian Haxhiu                Envi Hicka                        Arjan Salati

Anetar                           Anetar

Bledar Abdullai            Altin Shkurti