Vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF datë 14.09.2023 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF datë 14.09.2023

Pasi u njoh me relacionin e Sekretariatit Teknik, shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur dhe diskutoi çështjet në tërësi duke u bazuar edhe në nenet 76 e vijues të KDS,

VENDOSI:

1. Pranimin e kërkesës së KF Tirana për konvertimin të pjesës së mbetur të dënimit për lojtarin Bruno Lulaj në bazë të nenit 75 të KDS.

Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.