Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.2, datë 08.04.2019

1. Lënien në fuqi të vendimit Nr.09/1 të Komisionit të Disiplinës, datë07.03.2019.

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër