Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.10, datë 16.07.2020 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.10, datë 16.07.2020

1. Lënien në fuqi të vendimit Nr. 33, datë 07.07.2020 (pika 2) të Komisionit të Disiplinës.

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.