Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.1, datë 26.12.2019 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.1, datë 26.12.2019

1. Lënien në fuqi të vendimit Nr.17 të Komisionit të Disiplinës, datë 19.12.2019 (pika 1).

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.