Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.1, datë 22.11.2019 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.1, datë 22.11.2019

1. Lënien në fuqi të vendimit Nr.12 të Komisionit të Disiplinës, datë 06.11.2019 (pika 3 dhe 4).

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.