Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, datë 21.11.2020 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, datë 21.11.2020

1. Pushimin e gjykimit.
2. Lënien në fuqi të vendimit nr. 1, datë 02.11.2020 të Komisionit të Disiplinës.
3. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.