Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, datë 10.05.2021 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, datë 10.05.2021

1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 31, datë 27.04.2021 të Komisionit të Disiplinës dhe Etikës.
2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.