Vendimi i Komisionit te Apelit te FSHF date 13.05.2016 - FSHF

Vendimi i Komisionit te Apelit te FSHF date 13.05.2016

I mbajtur sot ne daten 13 Maj 2016 ora 16.30 ne mbledhjen e Komisionit te Apelit te FSHF-se per shqyrtimin e kerkesave ankimore drejtuar Komisionit te Apelit nga ankuesi KS “Ali Demi ”, kunder vendimit te Komisionit te Disiplines se FSHF-se te dates 06.05.2016, pika 15 ;

Komisioni i Apelit pasi u njoh me apelimet e paraqitur nga KS “Ali Demi” si dhe dokumentacionin e paraqitur nga Sekretariati Teknik :

VENDOSI:

1. Shfuqizimin e pikes 15 te vendimit te Komisionit te Disiplines, date 06.05.2016.

 

Komisioni i Apelit

Anetar                             Kryetar                      Anetar

Julian Haxhiu              Envi Hicka                  Arjan Salati

Anetar                             Anetar

Bledar Abdullai             Altin Shkurti