Vendimi i Komisionit te Apelit te FSHF date 06.07.2016

VENDIM

I mbajtur sot ne daten 6 Korrik 2016 ora 17.00 ne mbledhjen e Komisionit te Apelit te FSHF-se per shqyrtimin e kerkesaveankimoredrejtuarKomisionitteApelitngaankuesi KF “Kevitani”, kundervendimitteKomisionitteDisiplines se FSHF-se te dates 11.05.2016, pika1 dhe 2 ;
KomisioniiApelit pasi u njoh me apelimet e paraqitur nga KF “Kevitani” si dhe dokumentacionin e paraqitur nga SekretariatiTeknik :

VENDOSI:

1.Ndryshime pikes 1 te vendimit te Komisionit te Disiplines, date 11.05.2016 si me poshte:

Shfuqizimin e denimit per lojtarin e KF “Kevitani” ,Aldi Pjetri.
Lojtaret e KF “Kevitani”, Eridion Vataj, Elio Rrapo dhe Arnold Hyseni, per dhune ndaj zyrtareve te ndeshjes dhe kundershtareve, bazuar ne nenet 22, 48/1/e; 49/1/b te KDS, denohen secili me perjashtimin nga te gjitha veprimtarite futbollistike per 12 (dymbedhjete) muaj;
Per lojtarin e KF “Kevitan”, Emirjon Hajdari, vendimi lihet ne fuqi.

2.Ndryshim e pikes 2 tevendimit te Komisionit te Disiplines, date 11.05.2016 si me poshte:

FC “Kevitan”, per ushtrim dhune per qellim moslejimin e zyrtarit te ndeshjes per te vepruar lirisht, denohet me gjobe me vlere 1.500.000 (nje milion e peseqind mije) leke, bazuar ne nenet 59 dhe 136 te KDS.

KF “Gramshi”, per kercenim ndaj nje zyrtari te ndeshjes, denohet me gjobe me vlere 1.000.000 (nje milion) leke, bazuar ne nenin 58/1 te KDS.

3.Komisioni i Apelit i rekomandon Komisionit te Etikes se FSHF-se, te shqyrtoj veprimtarin e arbitrave te ndeshjes midis KF “Gramshi” – KF “Kevitani”, zhvilluar me date 08.05.2016

Komisioni i Apelit

Anetar                                    Kryetar                                           Anetar
Julian Haxhiu                       Envi Hicka                                     Arjan Salati

Anetar                                   Anetar
Bledar Abdullai                   Altin Shkurti