Vendimi i Komisionit te Apelit te FSHF date 01.06.2016

VENDIM

I mbajtur sot ne daten 1 Qershor 2016 ora 17.00 ne mbledhjen e Komisionit te Apelit te FSHF-se per shqyrtimin e kerkesave ankimore drejtuar Komisionit te Apelit nga ankuesi lojtari I KF “Tirana ” Gentian Muca, kunder vendimit te Komisionit te Disiplines se FSHF-se te dates 11.05.2016, pika 10 ;

Komisioni i Apelit pasi u njoh me apelimet e paraqitur nga lojtari Gentian Muca i KF “Tirana” si dhe dokumentacionin e paraqitur nga Sekretariati Teknik :

VENDOSI:

1. Ndryshimin e pikes 10 te vendimit te Komisionit te Disiplines, date 11.05.2016.

Lojtari i K.F Tirana, Gentian Muça, per ofendim ndaj nje grupi personash , bazuar ne Nenin 57/a te KDS pezullohet per 6 (gjashte) ndeshje nga aktiviteti dhe me gjobe ne masen 100.000 (njeqind mije) leke.

Lojtari i KF “Tirana”, Gentian Muca, paralajmerohet se ne rast perseritje te shkeljeve, masat displinore do te pershkallezohen.

Komisioni i Apelit

Anetar                              Kryetar                                   Anetar

Julian Haxhiu                Envi Hicka                             Arjan Salati

Anetar                             Anetar

Bledar Abdullai             Altin Shkurti