Vendimi i Komisionit te Apelit te FSHF date 01.06.2016

VENDIM

I mbajtur sot ne daten 1 Qershor 2016 ora 17.00 ne mbledhjen e Komisionit te Apelit te FSHF-se per shqyrtimin e kerkesave ankimore drejtuar Komisionit te Apelit nga zyrtaret e KF “Kastrioti ” Alban Vogli dhe Gazmend Vogli , kunder vendimit te Komisionit te Disiplines se FSHF-se te dates 11.05.2016, pika 9 ;

Komisioni i Apelit pasi u njoh me apelimet e paraqitur nga zyrtaret e KF “Kastrioti” Alban Vogli dhe Gazmend Vogli , si dhe dokumentacionin e paraqitur nga Sekretariati Teknik :

VENDOSI:

1. Lenien ne fuqi te pikes 9 te vendimit te Komisionit te Disiplines, date 11.05.2016.

Komisioni i Apelit

Anetar                        Kryetar                         Anetar

Julian Haxhiu          Envi Hicka                    Arjan Salati

Anetar                     Anetar

Bledar Abdullai      Altin Shkurti