Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.9, datë 30.06.2020 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.9, datë 30.06.2020

1. Lënien në fuqi të vendimit Nr. 30 të Komisionit të Disiplinës, datë 23.06.2020 (pika 2).
2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.