Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.2, datë 15.02.2019

1.Lënien në fuqi të vendimit të Komsionit të Disiplinës datë 13.02.2019 (pika 8).

2.Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.