Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.1, datë 26.03.2019

1. Shfuqizimin e pikës 2 të vendimit të Komisionit të Disiplinës, datë 26.02.2019.
2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.