Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.1, datë 18.04.2019 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.1, datë 18.04.2019

1. Lënien në fuqi të vendimit Nr.11 të Komisionit të Disiplinës, datë 01.04.2019.
2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.