Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.1, datë 15.02.2019 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, nr.1, datë 15.02.2019

1. Lënien në fuqi të vendimit të Komsionit të Disiplinës datë 13.02.2019 (pika 6).

2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.