Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, datë 09.04.2021 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, datë 09.04.2021

VENDIMI 1
1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 27, datë 02.04.2021 të Komisionit të Disiplinës dhe Etikës.
2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.

VENDIMI 2

1.Mospranimin e ankimit të lojtarëve të Football Republic U-19, Ervin Skeja, Frenki Shahaj,
Jurgen Pervataj, Leandro Teqja, Kristian Dhembi, Rudjon Plaka, Madrit Plaku.
2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.