Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, datë 03.11.2020 - FSHF

Vendimet e Komisionit të Apelit në FSHF, datë 03.11.2020

Vendimi nr.1

1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 37 datë 29.10.2020 (pika 2) të Komisionit të Disiplinës.
2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.

Vendimi nr.2

1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 37 datë 29.10.2020 (pika 3) të Komisionit të Disiplinës.
2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.

Vendimi nr.3

1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 1 datë 02.11.2020 (pika 1) të Komisionit të Disiplinës.
2. Kundër këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS/TAS) Lozanë Zvicër.