VENDIM Nr. 1, Datë 10.01.2022 - FSHF

VENDIM Nr. 1, Datë 10.01.2022

“Për Verifikimin e Numrit të Delegatëve për Futbollin Profesionist, Shoqatat Rajonale dhe Shoqatat e Profesioneve të lidhura me Futbollin në Asamblenë e Përgjithshme të Zakonshme Zgjedhore të FSHF”

KOMISIONI I VERIFIKIMIT

I Përbërë nga

Koço Kokëdhima

Ervin Canollari

Armando Cungu

Ilirjan Përmeti

Mikel Furxhi

Pasi morri parasysh nevojën kryerjes se verifikimeve për përcaktimin e numrit të delegateve në kuadër te organizimit të Asamblesë së Përgjithshme të FSHF e cila duhet të mbahet brenda gjashtë mujorit të parë të Vitit 2022, duke u  bazuar edhe në nenet 28 dhe 92/3 të Statutit të FSHF,

 VEREN:

 1. Juridiksioni

Komisioni i verifikimit, ne baze te parashikimeve te Nenit 64 te statutit te FSHF është organi përgjegjës për organizimin dhe mbikëqyrjen e procesit zgjedhore ne përputhje me Rregulloren e Asamblesë se FSHF-se dhe kryerjen e kontrolleve te integritetit. Përbërja dhe funksionimi i Komisionit te Verifikimit rregullohen nga Rregullorja e Asamblesë se Përgjithshme te FSHF.

Asambleja e Përgjithshme e FSHF me vendimin Nr.1 date 11.05.2020 me 45 vota pro,  0 vota kundra dhe 1 votë abstenim ka vendosur të miratojë përbërjen e Komisionit të Verifikimit të Asamblesë me mandat 2 (dy) vjeçar me përbërje si vijon :

 1. Koco Kokedhima
 2. Ervin Canollari
 3. Armando Cungu
 4. Ilirjan Permeti
 5. Mikel Furrxhi

 Komisioni relaton se është zgjedhur ne baze te parashikimeve te statutit te mëparshëm te FSHF. Ne baze te Dispozitave përfundimtare te statutit ne fuqi, ne nenin 92 është parashikuar se “Me hyrjen në fuqi të këtij statuti, anëtarët e komisioneve të cilët janë aktualisht në detyrë, do të vijojnë mandatin e tyre deri në përfundim të afatit përkatës. Konform parashikimeve të Statutit, Komisioni i Verifikimit brenda mandatit te tij, u mblodh për të shqyrtuar çështjet që lidhen me mbarëvajtjen dhe organizimin e Asamblesë së Përgjithshme të Zakonshme Zgjedhore të FSHF.

2.Përcaktimi i Numrit te Delegateve te Klubeve Profesioniste.

Duke qene se Asambleja e Përgjithshme e parashikuar për t`u mbajtur ne 6 mujorin e parë të vitit 2022 në përputhje me statutin është gjithashtu zgjedhore, Komisioni i Verifikimit ne baze ta Nenit 13 e vijues çmon të arsyeshme përcaktim në radhë të parë të listës së anëtareve të FSHF me anëtarësi të drejtpërdrejte të cilët duhet të jenë, klubet pjesëmarrëse ne Kampionatin Kombëtar te Kategorisë Superiore, Kampionatin Kombëtar të Kategorisë së Parë, Shoqatat Rajonale dhe Shoqatat e Profesioneve të lidhura me futbollin.

Ne cilësinë e anëtarit te drejtpërdrejtë, statuti parashikon se janë te tilla Shoqata Rajonale e Futbollit Tiranë; Shoqata Rajonale e Futbollit Durrës; Shoqata Rajonale e Futbollit Shkodër; Shoqata Rajonale e Futbollit Elbasan; Shoqata Rajonale e Futbollit Fier; Shoqata Rajonale e Futbollit Korçë; Shoqata Rajonale e Futbollit Gjirokastër; Shoqata Rajonale e Futbollit Lezhë; Shoqata Shqiptare e Mjeksis Sportive, Shoqata Bashkimi i Arbitrave të Futbollit Shqiptar dhe Shoqata Kombëtare e Trajnerëve të Futbollit Shqiptar.

Lidhur me klubet pjesëmarrëse në Kategorinë Superiore dhe Kategorinë e Pare, për sezonin 2021/2022 konstatohet se ato janë si vijon: KF Vllaznia, Partizani, KF Tirana, KF Dinamo, KF Teuta Durres, FK Kukesi, KF Laci, KF Skenderbeu, KF Egnatia, KS Kastrioti, Bylis, KF Erzeni, FK Tërbuni, FK Apolonia, FK Tomori, KF Maliqi, FC Besa, KF Burreli, KF Butrini, Pogradeci FK, KF Lushnja 1930, KF Turbina, KF Shkumbini, KF Besëlidhja, KF Vora, SH.F Korabi.

Te gjithë anëtarët e mësipërm, duhet te përfaqësohen ne asamblenë e përgjithshme nga 1 (një) delegat.

3.Përcaktimi i numrit te delegateve te futbollit amator;

Në bazë të parashikimeve të Nenit 28/2/b të statutit, numri i delegatëve që përfaqësojnë futbollin amator përmes shoqatave rajonale do të jetë i barabartë me numrin e delegatëve të futbollit profesionist dhe do të ndahet si vijon: Secila shoqatë rajonale ka të drejtë të ketë një (1) delegat. Delegatët e tjerë do të shpërndahen më pas midis të njëjtave shoqata rajonale në bazë të numrit të përgjithshëm të lojtarëve të regjistruar pjesëmarrës në kampionatet rajonale të të gjitha niveleve. Numri total i lojtareve përfshin lojtaret e regjistruar me klubet pjesëmarrëse në Kampionatin Kombëtar të Kategorisë së Dytë, klubet pjesëmarrëse në Kampionatin Kombëtar të Kategorisë së Trete; dhe klubet pjesëmarrëse në Kampionatin Kombëtar të Femrave e që nuk janë të përfaqësuara drejtpërdrejtë në një klub sipas pikës 2 të këtij neni. Numri i delegatëve do të rrumbullakoset deri në numrin e plotë më të afërt derisa të gjithë delegatët t’i atribuohen një shoqate rajonale.

Bazuar në sa më sipër, duke qenë se numri i klubeve profesioniste pjesëmarrëse në Kategorinë Superiore dhe Kategorinë e Parë për Sezonin 2021/2022 është në total 26, në bazë të Nenit 28/2 të Statutit të FSHF, numri i delegatëve që përfaqësojnë futbollin amator përmes shoqatave rajonale duhet të jetë i barabartë me numrin e delegatëve të futbollit profesionist. Duke marrë për bazë këto të dhëna (numrin total të lojtarëve të regjistruar me klubet pjesëmarrëse në Kampionatin e Kategorisë se Dytë/Kategorisë se Tretë/Kampionatin Kombëtar të Femrave) përcaktimi i numrit të delegatëve pjesëmarrës në Asamblenë e Përgjithshme të radhës së FSHF për futbollin profesionist, futbollin amator dhe shoqatat e profesioneve të lidhura me futbollin sipas listës së mëposhtme:

 • Shoqata Rajonale e Futbollit Shkodër        3 Delegatë
 • Shoqata Rajonale e Futbollit Lezhë        3 Delegatë
 • Shoqata Rajonale e Futbollit Tiranë        6 Delegatë
 • Shoqata Rajonale e Futbollit Durrës        3 Delegatë
 • Shoqata Rajonale e Futbollit Elbasan        2 Delegatë
 • Shoqata Rajonale e Futbollit Fier        4 Delegatë
 • Shoqata Rajonale e Futbollit Gjirokastër        3 Delegatë
 • Shoqata Rajonale e Futbollit Korçë        2 Delegatë  

4.Përcaktimi i numrit te delegateve te shoqatave te profesioneve te lidhura me futbollin

Ne baze te parashikimeve te nenit 28/2/c te statutit, shoqatat e profesioneve te lidhura me futbollin siç listohen ne Nenin 13/2/c te Statutit te FSHF kanë të drejtë të kenë 1 (një) delegat secila.

Nisur nga sa me sipër, Komisioni i Verifikimit, bazuar në parashikimet e Neneve 25, 28, 33/1, 62, 64, 92/3 te statutit te FSHF dhe Nenit 14, 16, 17, te Rregullores se Asamblesë se FSHF,

VENDOSI: 

 1. Konstatimin e anëtarëve me anëtarësi të drejtpërdrejtë qe mund te marrin pjese ne Asamblenë e Përgjithshme te Zakonshme Zgjedhore FSHF dhe numrit përkatës te delegateve si më poshtë:
Nr. ANETARET Nr. i Delegatëve
1 Klubi i Futbollit Vllaznia 1
2 Partizani 1
3 Klubi I Futbollit Tirana 1
4 Futboll Klub Dinamo 1
5 Klubi i Futbollit Teuta Durres 1
6 Futboll Klub Kukesi 1
7 Klubi Futbollit Laçi 1
8 Klubi i Futbollit Skenderbeu 1
9 Klub Futboll Egnatia 1
10 Klubi Sportiv Kastrioti 1
11 Bylis 1
12 KF Erzeni 1
13 FK Terbuni 1
14 F.K.Apolonia 1
15 FK Tomori 1923 1
16 Klubi i Futbollit Maliq 1
17 Futboll Club Besa 1
18 KF Burreli 1
19 Klubi i Futbollit BUTRINTI 1
20 Pogradeci F.K 1
21 Klubi I Futbollit Lushnja 1930 1
22 Klubi I Futbollit Turbina 1
23 KF Shkumbini 1
24 Shoqata e Futbollit Besëlidhja 1
25 Klubi i Futbollit Vora 1
26 Shoqata e Futbollit Korabi 1
27 Shoqata Rajonale e Futbollit Durres 3
28 Shoqata Rajonale e Futbollit Elbasan 2
29 Shoqata Rajonale e Futbollit Fier 4
30 Shoqata Rajonale e Futbollit Gjirokaster 3
31 Shoqata Rajonale e Futbollit Korçe 2
32 Shoqata Rajonale e Futbollit Lezhe 3
33 Shoqata Rajonale e Futbollit Shkoder 3
34 Shoqata Rajonale e Futbollit Tirane 6
35 Shoqata Shqiptare e Mjeksis Sportive 1
36 Shoqata Bashkimi i Arbitrave te Futbollit Shqiptar 1
37 Shoqata Kombetare e Trajnereve te Futbollit Shqiptar 1

 

 1. Asambleja e Përgjithshme e Zakonshme Zgjedhore e FSHF duhet te ketë 37 anëtare te drejtpërdrejtë pjesëmarrës dhe 55 delegatë sipas listës së mësipërme.
 2. Bashkëlidhur këtij vendimi, tabela e përllogaritjes sipas Nenit 28 e vijues të Statutit të FSHF dhe Nenit 4 të Rregullores se Asamblesë.
 3. Kalkulimet e mësipërme janë te vlefshme vetëm ne rast se mbledhja e Asamblesë se Përgjithshme te FSHF zhvillohet përpara përfundimit te kampionateve te te gjitha kategorive (Superiore/Kat.1/Kat.2 dhe Kat.3). Komisioni i verifikimit rezervon te drejtën për te kryer përllogaritje te tjera ne rast se Asambleja e Përgjithshme e FSHF zhvillohet pas datave te përfundimit te kampionateve te mësipërme.
 4. Ky vendim hyn ne fuqi menjëherë.